Podmienky používania

Registrácia na Handmadetvorba je úplne zadarmo

Handmadetvorba.sk je obchodným miestom, ktoré sprostredkováva predaj a nákup ručného a umeleckého tovaru medzi predávajúcim a nakupujúcim. Prevádzkovateľ servera Handmadetvorba.cz nie je predajcom tovaru, ani jeho kupujúcim.

* Registrácia na Handmadetvorba.sk je úplne zdarma.

Predávajúci aj kupujúci neplatí prevádzkovateľovi servera Handmadetvorba.sk žiadny poplatok ani províziu za sprostredkovanie kúpy. Prevádzkovateľ servera nepredáva vlastný tovar a nie je zodpovedný za predávaný tovar (správnosť vyobrazeného tovaru, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnosť a pod.) A nie je zodpovedný za kúpu, predaj, reklamáciu či za prípadné spory medzi kupujúcim a predávajúcim. Prevádzkovateľ servera rovnako nezodpovedá za prípady, keď sa ukáže, že identita registrovaného užívateľa nebola správna. Prevádzkovateľ servera identitu predávajúcich a kupujúcich nepreveruje.


Podmienkou sprostredkovanie predaja tovaru alebo jeho kúpy prostredníctvom serveru je súhlas s touto zmluvou a bezplatná registrácia užívateľa. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo voľným združením fyzických osôb zastupovaných jednou osobou, je povinný pri registrácii zadať meno, priezvisko, plnú adresu (stálu alebo prechodnú), e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno a heslo. Užívateľ je povinný prevádzkovateľa servera informovať o zmene ktoréhokoľvek z týchto údajov opravou týchto údajov a udržiavať tieto údaje aktuálne. Užívatelia majú prístup k svojim údajom a môžu ich meniť. Užívatelia sú tiež oprávnení požiadať o ich odstránenie z databázy po ukončení činnosti na serveri. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť zo systému také tovary, ktoré porušuje pravidlá užívania alebo zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť tovar zo systému aj bez udania dôvodu.


Je zakázané ponúkať na predaj tovaru, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (ako napr. Kópie diel iných tvorcov a pod.). Je zakázané používať fotografie, ktoré porušuje alebo by mohlo porušovať autorské právo (napr. Fotografie z časopisov, fotografie, ku ktorým ktoré predajca autorské právo a pod.). Je zakázané duplikovať tovaru – teda ponúkať rovnaký tovar. Je zakázané ponúkať tovar, ktorého ponuka, predaj, kúpa alebo užívanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi.

Zakázané je najmä ponúkať tovar, ktorý nezodpovedá zameraniu servera, ďalej tovar, ku ktorému nemá predávajúci vlastnícke právo alebo právo ich predávať alebo tovar, ktorý je založený alebo sú dispozície vlastníka s ním inak obmedzené. Je zakázané ponúkať na predaj zbrane, alkohol, omamné či psychotropné látky, lieky, zdravotnícke potreby, pornografiu, či inak poburujúce pornografické alebo erotické materiály, tovar, prostredníctvom ktorého dochádza k porušovaniu duševného vlastníctva (porušovanie práv k ochranným známkam, označenie pôvodu, nelegálne rozmnoženiny autorských diel a pod.), tovar určený na propagáciu a šírenie názorov extrémnej ľavice či extrémnej pravice, smerujúce k potlačeniu práv a slobôd človeka alebo hlása národnostnú, rasovú, náboženskú či triednu zášť alebo zášť voči inej skupine osôb.

Všetky predávajúcim uvádzané ceny sú cenami vrátane DPH. Predajca je povinný uviesť vždy plnú cenu tovaru. Predávajúci má možnosť kedykoľvek zmazať ponúkaný tovar, alebo je na neurčitú dobu skryť. Predávajúci môže tiež meniť a upravovať popis tovaru. Vložením fotografií dáva predávajúci prevádzkovateľovi práva a súhlas na použitie fotografií vloženého tovaru na propagačné účely serveru a to za účelom popularizácie servera. Súhlasí tiež s tým, aby server postúpil fotografie tretím osobám (napríklad novinám, časopisom, internetovým serverom a pod.) Na účely popularizácia servera. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že fotografie užívateľov nepoužije na iné účely, než je popularizácia či propagácia servera a že v rovnakom duchu bude jednať aj s tretími stranami.


Ochrana osobných údajov

Používateľ je povinný uvádzať pravdivé údaje. Prevádzkovateľ chráni všetky informácie zaslané pri registrácii užívateľom v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a je oprávnený ich poskytnúť len za nižšie uvedených podmienok. Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ viedol údaje, ktoré mu pri registrácii poskytne a to výlučne v súvislosti s prevádzkou servera. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby jeho údaje a to meno a priezvisko, obchodné meno, názov, telefónne číslo, miesto trvalého či prechodného pobytu, sídlo, boli prevádzkovateľom poskytnuté užívateľom – kupujúcim, ktorí o kúpe tovaru používateľa ako predávajúceho prejaví záujem, a používateľom – predávajúcim, o predaj ktorých ponúkaného tovaru prejaví užívateľ ako kupujúci záujem. Ďalej užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľom v prípade reklamácie a sťažnosti na nedodaný tovar a v prípadoch, keď je prevádzkovateľ povinný tieto údaje poskytnúť na základe zákona.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite túto zmluvu s užívateľmi, ktorí nedodržiavajú pravidlá servera, nie sú ochotní spolupracovať pri riešení štandardných či výnimočných situácií s vedením servera Handmadetvorba. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť okamžite zmluvu s užívateľmi i bez udania dôvodu.